अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आई.ई.ई.) प्रतिवेदन–२०७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आई.ई.ई.) प्रतिवेदन–२०७३
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७३ 2073-05-15 सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन-२०७३
मिति २०७२/११/१७ मा स्वीकृत आ.व २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७२/१२/०१ जिन्सी शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२२ औं जिल्ला परिषद् बैठक बाट स्वीकृत आ.व २०७३/०७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना
तरकारी/अन्डा उत्पादन/फलफुल खेति/मतस्य पालन/च्याउ/मौरी सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि दिईने आवेदन पत्रको ढाँचा २०७२/११/०९ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
तरकारी/अन्डा उत्पादन/फलफुल खेति/मतस्य पालन/च्याउ/मौरी सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि दिईने आवेदन पत्रको ढाँचा
दूध उत्पादन कार्यक्रम(डेरी) र बाख्रापालन अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन पत्रको ढाँचा २०७२-११-०९ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दूध उत्पादन कार्यक्रम(डेरी) र बाख्रापालन अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि दिईने आवेदन पत्रको ढाँचा
आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गोष्ठीको निर्णय २०७२/०८/२९ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिबाट आयोजित आ.व. २०७३/७४ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट गरिएका निर्णय।
आ.व. २०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण २०७२/०८/१४ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, अर्घाखाँची को आ.व. २०७१/७२ को सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व. २०७१-७२ वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७२-०४-२० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-७२ मा जिल्लामा भएका विभिन्न कार्यालयबाट संचीलित कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा कार्यक्रमको प्रतिवेदन
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन २०७०/७१ २०७१-०७-३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समाजसेवा तथा वातावरण र संस्कृति संरक्षण समूह(SSECPG) द्वारा गरिएको आ.व. २०७०/७१ को सामाजिक परिक्षण कार्यक्रमको प्रतिवेदन।
सार्वजनिक सुनुवाई- खिल्जि गा.वि.स. २०७१-१२-०५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खिल्जि गा.वि.स.को वेल्बोटमा भएको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन।
सार्वजनिक सुनुवाई-ठाडा गा.वि.स. २०७१-०८-०४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ठाडा गा.वि.स.मा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन

Skip to toolbar